Hidden in Plain sight.

Written by Leo Gura. 

The best way to hide a thing, is in plain sight.

chameleon1

I love examples of how something can be hidden in plain sight. A sleight of hand so obvious, you smile when you notice it. Nowhere does this apply more than with spirituality.

When people first start to learn about spirituality they tend to fall into one of two traps:

  • Spirituality is just a bunch of fairy tale wishful thinking
  • Spirituality is some exotic set of otherworldly experiences

In both cases, nothing could be further from the case. Spirituality is about becoming conscious of reality exactly as it is, but at a deeper dimension. In Zen, they like to say: Nothing is hidden.

What rationalists and “skeptics” who poo-poo spirituality don’t understand is just how significant a simple shift in perspective can be. Nothing has to change about the facts on the ground, so to speak. All that needs to change is your perspective and your entire world flips upside down. But this is the pity of materialistic thinking. It’s mesmerized by the gross, superficial dimension of reality. People who are used to thinking in materialistic ways expect spirituality to be a gross, materialistic sort of thing. As though if the facts on the ground don’t change, it doesn’t matter. That’s the huge oversight! Spirituality is SUBTLE! It’s seamlessly interleaved into the gross. Like a beautiful chameleon in the rainforest, lost on the tourist.

To illustrate this point, take a look at these stereograms.

Cross your eyes as you stare at the picture to spot the hidden object inside.

Stereogram1

Stereogram2

Stereogram3

Did you see it?

Notice that none of the facts changed, but the shift in perspective you experienced was very significant and real. It’s like you discovered a new dimension to reality. And it was right there the whole time! Hidden, but not really hidden.

What if — right now — there was something equally obvious about your perception of reality that’s been hidden in plain sight your whole life? What if people have been pointing to it for 2,000 years, but you’ve kept saying, “You must be crazy! There’s nothing there to see.”

Enlightenment is like that. It’s a shift in perspective, not a change in personality or behavior, as people often confuse. The lesson here is never to underestimate just how significant a “mere” shift in perspective can be. Perspective is everything.

Click Here to see ALL of Leo’s juicy insights.

rectangle-ornament-2

Geschreven door Leo Gura.

Verborgen in Zicht

De beste manier om iets te verbergen, is in volle zicht.

Ik hou van dit soort voorbeelden hoe iets kan worden verborgen in volle zicht. Net als een een goocheltruc als het eenmaal duidelijk is hoe gedaan wordt, moet je erom lachen. Precies zo is het met spiritualiteit.

Wanneer mensen voor het eerst beginnen te leren over spiritualiteit hebben ze de neiging in een van twee blokkades te vallen:

  • spiritualiteit is gewoon een sprookje een soort van wensdenken
  • spiritualiteit is een soort van exotische gebeurtenis van buitenaards ervaringen

In beide gevallen, klopt het totaal niet. Spiritualiteit gaat om je bewust te worden van de werkelijkheid, precies zoals het is, maar op een diepere dimensie. In Zen, zeggen ze: niets is niet zichtbaar.

Wat rationalisten en “sceptici” die spiritualiteit afschrijven als “Wuhoo”, begrijpen gewoon niet hoe belangrijk een eenvoudige verschuiving in perspectief kan zijn. Niets hoeft ter plekke anders te zijn, als het ware. Het enige wat moet veranderen is je perspectief en je hele wereld wordt op z’n kop gezet. Maar dit is wat zo jammer is van materialistische denken, ze zijn gefascineerd door de materie, oppervlakkige dimensie van de werkelijkheid. Mensen zijn gewend om materialistisch te denken, verwachten dat spiritualiteit ook materialistisch van aard is. Alsof… als de feiten ter plekke niet wijzigen, dan maakt het niet uit. Dat is de grote vergissing! Spiritualiteit is heel SUBTIEL! Het wordt naadloos verweven in de materie. Net als een mooie kameleon in het regenwoud, is niet zichtbaar voor een toerist.

Ter illustratie van dit punt, bekijk deze stereogrammen hierboven. Kruis je ogen als je naar het plaatje kijkt en blijf staren om de verborgen voorwerpen te vinden die er binnenin schuilen.

Heb je het zien?

Merk je dat de feiten niet gewijzigd zijn, maar alleen de verschuiving in perspectief die je een nieuwe ervaring geeft en dit is zeer belangrijke en reëel. Het is alsof je een nieuwe dimensie ontdekt binnen de gewone werkelijkheid. En het was daar de hele tijd! Verborgen, maar niet echt verborgen. Wat nou als — nu, op dit moment — er iets is dat even duidelijk verborgen blijft voor jouw perceptie in jouw werkelijkheid ?

Kun je indenken dat er mensen zijn die dit al meer dan 2000 jaar proberen aan te wijzen, maar je blijft maar volhouden, “jullie zijn gek ! Er is niets absoluut niets te zien. ”

Enlightenment of spiritualiteit is net zo. Het is een verschuiving in perspectief, niet een verandering van persoonlijkheid of gedrag, zoals mensen vaak verwarren. De les hier is nooit om te onderschatten hoe belangrijk een ‘slechts’ verschuiving in perspectief kan zijn. Want perspectief is alles. Daar draait het om.

Stereogram1.png

Stereogram2.pngStereogram3.png

ellenmentor_vortexfocus

SEMINARS & Workshop Calender

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s